Az új egységes kérelmekről

Ez évtől módosulnak a területalapú és egyéb közvetlen támogatások igénylésének feltételei és szabályai. Elsőként a 2015. április 1-jétől benyújtható egységes kérelem esetén próbálom meg a főbb szabályokat/módosításokat leírni Önöknek, de felhívom a figyelmet arra, hogy amit én írok, az elmélet! A gyakorlatban a szaktanácsadók tudnak mindenkinek segíteni, és erre, úgy gondolom, mindenkinek szüksége is lesz ahhoz, hogy jól tudja beadni a támogatási kérelmét és megkaphassa az igényelt támogatást.

agrárjogász1. Benyújtásra vonatkozó szabályok
Az egységes kérelem benyújtási határideje 2015. május 15. Az alábbi jogcímek kivételt képeznek, ezek esetében a benyújtási határidő:
• 
termeléshez kötött anyatehéntartás támogatása: június 1. és július 31. között;
• 
hízottbika-tartás támogatása: 2016. január 1. és február 15. között;
• 
átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatása: 2015. június 1. és július 31. között.
Az egységes kérelem 2015. május 16. és június 9. között történő benyújtása esetén a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia az MVH-nak. A 2015. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítják. (A mezőgazdasági kockázatkezelési közösségi tagságot az ezen időpontig bejelentett, a kárenyhítés szempontjából releváns területek alapján határozzák meg.) A már 2015. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2015. május 31-ig (munkanap lévén június 1-jéig) adatváltozás keretében lehet módosítani.
2015. június 2. és június 9. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan a támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár. A 2015. június 9. után benyújtott módosításokat a kifizetés szempontjából nem veszik figyelembe.
2. Elektronikus kérelem benyújtásának szabályai:
• 
Az ügyfélnek az egységes kérelmet, ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton kell benyújtania.
• 
Az ügyfél ehhez elektronikus úton csatolhatja a mellékleteit is (nem kötelező, benyújtható papír alapon is, kivétel: átmeneti, nemzeti anyatehéntartás támogatása!).
• 
Az elektronikus benyújtási kötelezettség kiterjed az adatváltozás, vis maior, adategyeztetés bejelentésére is (kivétel: a hasznosító személyében bekövetkező változás és az ügyfél elhalálozására irányuló vis maior bejelentés, amely papír alapon tehető meg).
• 
Az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre az ügyfél kizárólag elektronikus úton tehet észrevételt a következő jogcímek vonatkozásában (FIGYELEM! EZ NAGYON FONTOS!!!): SAPS, termeléshez kötött támogatások, NVT MGTE, az EMVA-ból: AKG, KAT, NATURA 2000 gyep, mezőgazdasági területek erdősítése (MgTE), erdészeti potenciál, agrár-erdészeti rendszerek.
Az ügyfélnek elektronikusan megküldött nyilatkozatában kell jeleznie, hogy elektronikus kapcsolattartást választ. 
Az elektronikus kapcsolattartás választása a következőt jelenti:
A) Az MVH az értesítéseit, döntéseit, valamint a jogorvoslati eljárás során hozott döntéseit is elektronikus úton közli az ügyféllel.
B) Az ügyfélnek az eljárás során minden kérelmét, kérelmekhez kapcsolódó dokumentumát, észrevételét, nyilatkozatát, fellebbezését elektronikus úton kell beadnia.
C) Az ügyfél az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó nyilatkozatát elektronikusan vagy papír alapon is visszavonhatja. Ilyen esetben a bejelentéstől számított 10 napon belül keletkezett dokumentumokat a régi formában küldik meg az ügyfél részére.
D) Ha a hatóság a döntést elektronikus úton közölte, és az ügyfél a döntés átvételét öt napon belül nem igazolja vissza, a hatóság postai úton közli vele a döntést. Ilyen esetben a döntés közlésének napja a második közlés (postai kézhezvétel) napja.
3. Egységes Kérelem benyújtására jogosultak köre
Egységes kérelmet azok az ügyfelek nyújthatnak be, akiket az MVH-nál vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (ügyfél-nyilvántartási rendszer) kérelemre nyilvántartásba vettek, és kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként rendelkeznek ügyfél-azonosítóval.
Az egységes kérelem benyújtásának lehetőségei:
1. Saját ügyfélkapun keresztül (természetes személyek).
2. Saját ügyfélkapuval nem rendelkező/segítséget igénybe vevő ügyfelek esetén (nem természetes személyek elsődleges képviseletre jogosultja; meghatalmazott; kamarai meghatalmazott; vélelmezett örökös (speciális esetben elhunyt természetes személy helyett).
Minden képviselőnek kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek kell lennie legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg (elektronikusnál nem értelmezhető az egyidejűleg, ott megelőzően) + vélelmezett örökösön kívül feltétel az ÜK.
4. Kölcsönös Megfeleltetés Rendszere
A kölcsönös megfeleltetés (KM) az agrártámogatásokhoz való hozzájutás egységes szakmai feltételrendszere, melyhez külön ügyfélkiválasztás, külön ellenőrzések és külön szankciórendszer tartozik.


Két fő pillér: a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásai, illetve a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK).
Közösségi jogszabályok: 1306/2013/EU 91-101. cikkek és II. melléklet; 640/2014/EU 37-42. cikkek; 809/2014/EU 64-75. cikkek. Hazai jogszabályok: 322/2007 Kormányrendelet; 81/2009 FVM rendelet; 50/2008 FVM rendelet.
HMKÁ előírások változása
1306/2013/EU II. melléklet
A HMKÁ (KM) rendszeréből kikerülő előírások: gépi munkavégzés tilalma vízzel telített talajon; gyepterületek túllegeltetése; mezőgazdasági területek gyommentes állapotban tartása; nemkívánatos fás szárú növények terjedésének megakadályozása; állandó legelők évente egyszeri tisztító kaszálása. Ezek az előírások a földterületek növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartására vonatkozó alapkövetelményekké válnak!
A HMKÁ (KM) rendszerében megmaradó előírások: vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások; öntözésre vonatkozó előírás; felszín alatti vizek védelmére vonatkozó előírások; minimális talajborítás fenntartására vonatkozó előírások; 12%-nál nagyobb lejtésű területen történő gazdálkodás megkötései; teraszok megőrzésére vonatkozó előírás; vetésváltásra vonatkozó előírások; tarló, nád és növényi maradványok égetésére vonatkozó tiltás; a védett tájképi elemek megőrzésére vonatkozó előírások.
A KM-et az alábbi jogcímekre kell alkalmazni:
• 
Az összes közvetlen támogatás (1307/ 2013/EU szerint), kivéve a kistermelői támogatási rendszer.
• 
Szőlő- és borpiaci intézkedések:
• 
Szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállása
• 
Zöldszüreti támogatás
• 
Vidékfejlesztési támogatások (1305/2013/EU szerint):
• 
erdőtelepítés és fásítás - 21. cikk (1) bekezdés a)
• 
agrár-erdészeti rendszerek létrehozása - 21. cikk (1) bekezdés b)
• 
agrár-környezetvédelemi és éghajlattal kapcsolatos műveletek - 28. cikk
• 
ökológiai gazdálkodás - 29. cikk
• 
Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések - 30. cikk
• 
hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések - 31. cikk
• 
állatjólét - 33. cikk
• 
erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások és természetmegőrzés - 34. cikk
Vidékfejlesztési támogatások (1698/2005/EK szerint):
• 
kedvezőtlen adottságú területek támogatása
• 
Natura 2000 gyepterületek támogatása
• 
Natura 2000 erdőterületek támogatása
• 
mezőgazdasági területek első erdősítése (EMVA)
• 
agrár-környezetgazdálkodási támogatás
• 
erdő-környezetvédelmi intézkedések
• 
védett őshonos állatfajták tenyésztésének támogatása
• 
a növényi genetikai erőforrások megőrzéséhez nyújtandó támogatás
• 
tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
• 
őshonos állatok ex-situ tartásához nyújtott támogatás
• 
A KM ellenőrzése
Ellenőrzés tárgya: a támogatást igénylő földhasználó gazdaságának, mezőgazdasági létesítményeinek teljes területe (beleértve azokat a táblákat is, melyekre nem igényeltek támogatást). A kölcsönös megfeleltetés előírásait és követelményeit az egész naptári év során be kell tartani!
A KM megsértésére vonatkozó szankciók
1. A gazdálkodó által elkövetett jogsértések (ún. meg nem felelések) megítélésének szempontjai:
• 
„súlyosság”, „mérték” és „tartósság”,
• 
„ismétlődő jelleg” (Három egymást követő éven belül kétszer),
• 
„gondatlanság - szándékosság”
2. A szankcionálás általános szabályai:
• 
A gondatlanságból elkövetett meg nem felelések (3%) 1–5%-os támogatáscsökkentést eredményeznek.
• 
A szándékos meg nem felelések (20%) 15–100%-os támogatáscsökkentést eredményeznek.
Szélsőséges esetben több évre történő kizárás.
• 
Ismétlődés(ek) esetén 3*-os szorzó(!) és ez végül lehet akár 15% vagy a fölött is.
Kölcsönös megfeleltetés területei:
JFGK1, 2, 3 és HMKÁ, JFGK4 – 10,
JFGK 11 – 13
Előzetes figyelmeztető rendszer: kis jelentőségű meg nem felelés esetén nem jár szankció, de figyelmeztetést kap az ügyfél; két éven belül ugyanaz a meg nem felelés -1% szankció az előzetes figyelmeztetés évére és ismétlődés miatt 3% szankció a tárgyévre.
5. MEPAR-ra vonatkozó szabályok
MEPAR Kialakítása
A MePAR alapja a fizikai blokk, amely mezőgazdasági művelés szempontjából több éven keresztül állandó, a terepen azonosítható határokkal (pl.: utak, csatorna, stb.) rendelkező összefüggő földterület. A fizikai blokkon belül vannak: támogatható területek, nem támogatható területek, speciális tulajdonságokkal rendelkező terület: (MePAR rendelet módosításával!).
Új fedvények 2015-ben a MePAR-ban: HMKÁ védett tájképi elemek: fa- és bokorcsoport-fedvény, magányos fa fedvény, kis kiterjedésű tavak területe.
Védett tájképi elemek területe ökológiai fókuszterületként elszámolható.
FONTOS!!!!!! 2014-es MEPAR programszerű felújításának következményeként módosított területek: Pest megye egy része, Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye.
MEPAR-ban nem támogatható területek:
• 
az épített műtárgy felületén elhelyezkedő területek;
• 
erdőnyiladék;
• 
erdőterületekben található távvezeték alatti terület (Akkor támogatható a távvezeték alatti terület: ha legalább két oldalról nem erdő határolja; ha az erdőt később telepítik a távvezeték köré, és válik ezáltal nyiladékká; továbbá akkor is támogatható az erdőben lévő távvezeték/nyiladék alatti terület, ha azon szántó terület van, illetve ha gyep van a területen, de a nyiladék egyik oldala részben vagy egészben nem erdő által határolt.);
• 
szórakozási vagy szabadidős tevékenységre használt területek: golf-, cross-, focipálya, lovas akadálypálya, strand, kempingterület;
• 
tó körüli gyepterület;
• 
kastélyparkok fás-bokros területei;
• 
infrastrukturális létesítmények (utak, gátak, csatornák, vasúti nyomvonalak, illetve a hozzá tartozó rézsű, vízelvezető rendszer, útpadka, vasúti rakodóterületek és épületek) + bányaterületek és szemétlerakók;
• 
vízművek védőterületei, illetve ezekhez tartozó rézsű területek;
• 
mesterséges és természetes vízfelületek (halastavak, bányatavak, folyók, patakok stb.);
• 
repülőterek leszálló és kiszolgáló területei;
• 
lőterek, trágyalerakók közül csak azok, amelyek több évig egy helyen találhatóak, tehát területükön tartósan nem lehet mezőgazdasági művelést folytatni;
• 
természetes erdőterületek, illetve a nem mezőgazdasági hasznosítású, természetes növényzettel borított területek [pl.: táblaszegélyek, fasorok (kivéve a fa- és bokorcsoportfedvényen), mocsarak, lápok, vizenyős területek stb.].
6. Egységes kérelem keretében igényelhető támogatásokon belül az egységes területalapú támogatásra (SAPS) vonatkozó szabályok
A SAPS támogatás igénybevétele szempontjából a termelés, illetve a termelési tényezők alkalmazása nem kötelező.
A SAPS támogatás esetében az a termelő jogosult az adott területre támogatást igényelni, aki a jogszabály által megadott időpontban a terület jogszerű használója; főszabályként 2015. június 9-én a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó.
Változás!!!
• 
SAPS támogatás – kérelem szinten – csak abban ez esetben nyújtható, ha a SAPS támogatásra igényelt területek ellenőrzése alapján a SAPS támogatható terület eléri az 1 hektárt;
• 
az igénylési területegység (tábla) támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt.
Változnak a hasznosítási kódok !
Közvetlen kifizetések összegének csökkentése
• 
Kötelező, az alaptámogatás 150 ezer euró feletti összegére.
• 
Csak a SAPS összegére vonatkozik, az egyéb közvetlen támogatási elemekre (pl. zöldítés, termeléshez kötött támogatások) nem:
• 
150 000 euró felett 176 000 euró támogatásig 5%-os elvonás (így 26 ezer eurót kell 5%-kal csökkenteni: 26 000 x 0,05= 1300 €)
• 
176 000 euró feletti összeg 100%-os elvonása.
A pénzügyi fegyelem változatlan minden közvetlen támogatás esetén 2000 € felett.
7. EMVA – KAT támogatás
A támogatás jelleg vissza nem térítendő.
A támogatás mértéke
• 
 a 19. cikk szerint lehatárolt fizikai blokkban 85,9 euró/ha;
• 
 a 20. cikk szerint lehatárolt fizikai blokkban 10,94 euró/ha.
A támogatást a kifizetési kérelem keresztellenőrzése, illetve a helyszíni ellenőrzési eredmények kiértékelése után – figyelemmel a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdés alkalmazására – egy összegben folyósítják.
A támogatás igénybevételének feltételei: KAT támogatott területeken minimum 0,3 ha mezőgazdasági parcellá(k)ból álló, összesen legalább 1 hektár nagyságú mezőgazdasági földterületen folytatott mezőgazdasági termelés.
Az ügyfél KAT szempontjából jogszerű földhasználó:
1) Az ügyfél köteles a gazdálkodási év első napjától annak utolsó napjáig (tehát 2014. 9. 1-jétől 2015. 8. 31-ig) a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználóként szerepelni.
2) Amennyiben az 1) pontban szereplő feltétel nem teljesül, akkor támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha
a) az ügyfél rendelkezik olyan földhasználati jogosultságot igazoló okirattal, amely alapján a földhasználatra való jogosultság kezdő időpontja nem későbbi a gazdálkodási év első napjánál, megszűnésének időpontja pedig a gazdálkodási év utolsó napja vagy annál későbbi időpont, és a földterületet az időtartam alatt ténylegesen műveli, vagy
b) az ügyfél családi gazdálkodó és olyan területre igényli a támogatást,
• 
ba) amely a vezetése alatt álló családi gazdasághoz tartozik, és
• 
bb) amelyre az (1) bekezdés szerinti feltételt olyan, az adott családi gazdasághoz tartozó gazdálkodó családtagja teljesíti, aki az adott évben, az adott területre vonatkozóan nem nyújtott be kérelmet az e rendelet szerinti intézkedésre.
A 2) bekezdés b) pont-ba) alpont szerinti feltétel meglétének ellenőrzése során a MVH a NÉBIH, illetve a gazdálkodás helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által szolgáltatott adatok alapján jár el. A támogatott fizikai blokkok listáját, valamint a termeszthető növények listáját a ÚMVP irányító hatóságának közleménye tartalmazza, kifizetési kérelmet kizárólag ezen területekre és növényekre lehet benyújtani!
Az adott gazdálkodási évben a kérelmezett területeket gyepként, illetve takarmánytermő szántóterületként kell hasznosítani. Amennyiben a fizikai ellenőrzés során az igényelt, támogatható növény helyett KAT-ban nem termeszthető növényt találnak, akkor az adott évi teljes kérelem elutasításán túl (!) az ügyfél még a következő gazdálkodási évben sem jogosult KAT kifizetésre.
KAT támogatást igénylő ügyfél kötelezettségei:
a) A gazdaság teljes területén a hasznosítás során a kölcsönös megfeleltetés (KM) keretében foglalt előírásokat betartani, ezek közül a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) feltételrendszerét is;
b) a legelső folyósított kifizetés évét követően legalább 5 évig a KAT lehatárolt, legalább 0,3 hektárt elérő mezőgazdasági parcellából álló, összesen legalább 1 hektár nagyságú mezőgazdasági földterületen mezőgazdasági tevékenységet folytatni és gazdálkodni, valamint
c) a b) pontban meghatározott időszakban a gazdaság teljes egészére vonatkozóan gazdálkodási naplót naprakészen vezetni (EMVA AKG, KAT és Natura 2000 gyepterületek jogcímek esetében elég egy gazdálkodási naplót vezetni).
8. EMVA – NATURA 2000 gyepterületek támogatás
A támogatás célja: Élőhely- és természetiállapot-fenntartás, -megőrzés az ebbe a kategóriába tartozó gyepterületeken.
Figyelem! HA nem kéri a Natura támogatást, de Naturára kijelölt és MePAR-ban is rögzített a Natura 2000 BLOKKON BELÜLI FEDVÉNY terület, akkor is be kell tartani a földhasználati előírásokat!
A támogatás jelleg: vissza nem térítendő támogatás, mértéke 38 euró/ha.
Kifizetés: A támogatást a kifizetési kérelem keresztellenőrzése, illetve a helyszíni ellenőrzési eredmények kiértékelése után – figyelemmel a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdés alkalmazására – egy összegben folyósítják.
Támogatásra jogosult terület: minimum 0,3 ha, a 275/2004 (X.4.) Korm. rendeletben meghatározott, a MePAR adatbázisban lehatárolt terület. A támogatott fizikai blokkok listáját az ÚMVP Irányító Hatóságának közleménye tartalmazza, kifizetési kérelmet kizárólag ezen területekre lehet benyújtani! Az adott gazdálkodási évben a kérelmezett területeket gyepként kell hasznosítani.
Támogatott kultúrák: ALL01, ALL02, GYE01, GYE02 , FRL01 (fásított rét-legelő)
A terület nem állhat:
• 
Állami tulajdonban ÉS honvédelmi vagyonkezelésben.
• 
Az érintett területeket a MePAR-ba mint fedvény beépítették. Ez azt jelenti, hogy ezen területekre kizárólag csak Natura 2000 gyep támogatás nem igényelhető, de egyéb más területalapú támogatás igen. Tekintettel arra, hogy a HM fedvény adatai a Honvédelmi Minisztérium adatszolgáltatásán alapulnak, ezért a fedvényt az MVH nem módosíthatja. Ezen módosításra csak a Honvédelmi Minisztérium mint adatgazda jogosult!
Támogatást igénylő ügyfél kötelezettségei:
• 
Betartja a gazdaság teljes területén a hasznosítás során a kölcsönös megfeleltetés keretében foglalt előírásokat, ezek közül a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételrendszerét is.
• 
A gazdaság teljes egészére vonatkozóan gazdálkodási naplót naprakészen vezet.
• 
A kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül részt vesz képzésen vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy a 2008–2014 közötti időszakban egy alkalommal már részt vett ilyen képzésen (2008–2015. május 15.).
• 
Mezőgazdasági tevékenysége során betartja a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendeletben meghatározott földhasználati előírásokat!


HMKÁ-ban védett „új” tájképi elemek 2015-től:
Kis kiterjedésű tó: a MePAR-ban meghatározott és feltüntetett, legalább 0,01 ha és legfeljebb 0,5 ha területű, szántóval körülvett, nyílt vízfelületű vagy időszakosan jelen lévő, vizenyős, mocsaras, legfeljebb 10 méter széles part menti vegetációval szegélyezett terület.
Magányosan álló fa: a MePAR-ban meghatározott és feltüntetett, szántóterületen található olyan egymagukban álló fák, amelyek lombkoronájának átmérője legalább 4 méter. Az összes védett tájképi elem ökológiai fókuszterületként elszámolható!

Egyéb feltételek:
Natura 2000 gyepterületek támogatás szempontjából jogszerű földhasználó 
a támogatási rendelet 6/A. § alapján (lásd fentebb, a KAT szempontjából jogszerű földhasználónak minősülés részleteinél).
Helyszíni ellenőrzés szempontja: a területet gyepként hasznosítja-e; földhasználati előírásokat betartja-e; jogszerű földhasználat; gazdálkodási naplót vezet-e; kötelező dokumentumok megvannak-e; KM, HMKÁ.

Szerző: Dr. Jobbágy Krisztina

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ Elfogadom